FeelHealthy > Conditions générales

Algemene voorwaarden van de website “feelhealthy.be”

Artikel 1 - Algemeen

  • Deze website is eigendom van NV MELISANA
  • Contactgegevens: info@melisana.be
  • De vennootschapszetel: Kareelovenlaan 1 – 1140 Brussel - België
  • Telefoon: 02/726.15.65
  • E-mail: info@melisana.be
  • Ondernemingsnummer: BTW BE 0401.988.388 RPR Brussel

Artikel 2 - Akkoord huidige algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u als gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met huidige algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten, beelden, merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, e.d.m. beschermd worden door de toepasselijke wetgeving inzake Intellectuele Eigendom en eigendom zijn van Melisana. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Melisana mag niets van de website worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, geupload of gedistribueerd, op welke wijze ook, met uitzondering van een kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik en mits naleving van de toepasselijke wetgeving.

Artikel 4 - Beperking aansprakelijkheid

Melisana streeft ernaar de ter beschikking gestelde informatie zo juist, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk weer te geven. Dit neemt echter niet weg dat ondanks deze inspanningen er zich onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie kunnen voordoen. In dergelijk geval zal Melisana de grootst mogelijke inspanning leveren om deze onjuistheden zo snel mogelijk recht te zetten. Gelieve ons daartoe te contacteren. Melisana kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die op welke wijze dan ook zou ontstaan uit de toegang tot of het gebruik van deze website. 

Artikel 5 – Beschikbaarheid van de website

Melisana kan de website geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen. Melisana is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

Artikel 6 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zal enkel de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen.